ทักษะชีวิต ที่เด็กควรได้รับการปลูกฝัง

การปลูกฝัง ทักษะชีวิต  ให้กับเด็กควรเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย เพราะในปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการมีทักษะในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องจะทำให้เด็กสามารถปรับตัว และแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ดีมากขึ้นโดยทักษะที่ควรมีก็คือ

  1. ทักษะชีวิต ด้านความคิดสร้างสรรค์

การที่เด็กนำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาปรับใช้ประยุกต์สร้างจินตนาการ ริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ จะเป็นจุดเริ่มต้นการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการทำงานในอนาคต

  1. การสื่อสาร

เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะทำให้เด็กเป็นทั้งผู้ฟัง และผู้พูดที่ดี มีการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่รับฟังได้ดีขึ้นส่งผลให้การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. การคิด วิเคราะห์

การคิด วิเคราะห์ จะทำให้มีกระบวนการทางความคิดมีการใช้วิจารณญาณการตัดสินเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ยังสามารถ เชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างครบถ้วน

  1. มีความเป็นผู้นำ

จะช่วยทำให้เด็กมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าลงมือทำ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมแล้วพากันไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ อีกทั้งยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ด้วย

  1. ทักษะชีวิต ด้านการเจรจาต่อรอง

เป็นทักษะสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อช่วยกันตัดสินใจในการแก้ปัญหา และเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของตนเอง

  1. ทักษะด้านสมอง

ทักษะในด้านนี้หมายถึงการเข้าใจความคิดของตัวเอง เพื่อดึงจุดเด่นจุดแข็งออกมาใช้ได้อย่างตรงจุด ทำให้สามารถออกแบบวางอนาคตที่ตัวเองต้องการได้

  1. มีกรอบความคิดแบบเติบโต

เป็นทักษะที่ทำให้เด็กเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วเก็บเป็นประสบการณ์เพื่อทำให้การตัดสินใจครั้งต่อไปดีขึ้น และมองความผิดพลาดเป็นความท้าทายที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไข

  1. ความฉลาดทางด้านสังคม

ทักษะนี้จะทำให้เด็กมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ง่าย เป็นผู้พูดผู้ฟังที่ดี มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และยังช่วยในการความคุมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

  1. มีความฉลาดในการแก้ปัญหา

หากมีทักษะนี้เมื่อเด็กต้องเจออุปสรรคจะไม่ตื่นตระหนก และกล้าเผชิญกับปัญหา แล้วจะพยายามหาทางออก หาวิธีแก้ด้วยตัวเองโดยไม่ย่อท้อ

  1. ทักษะชีวิต ด้านความฉลาดด้านอารมณ์

จะช่วยทำให้เด็กสามารถควบคุมจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ อีกทั้งยังทำให้คาดเดา เข้าใจความรู้สึก และอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้น

ทั้งหมดนนี้คือ ทักษะชีวิต ที่เด็กควรมีโดยต้องมีการปลูกฝังแล้วนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอให้กลายเป็นนิสัยที่ติดตัวไปตลอด เพื่อในอนาคตหากโตขึ้นก็จะสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข